قیچی ظریف بروفی((BROPHY(SULLIVAN)

قیچی ظریف بروفی((BROPHY(SULLIVAN)، مستقیم و کرو، 14/5 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی ظریف بروفی((BROPHY(SULLIVAN)، مستقیم و کرو، ۱۴/۵ سانتیمتر