قیچی لثه گلدمن-فاکس(GOLDMANN-FOX)

قیچی لثه گلدمن-فاکس(GOLDMANN-FOX)، یک تیغه دندانه دار، سایز 13 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی لثه گلدمن-فاکس(GOLDMANN-FOX)، یک تیغه دندانه دار، سایز ۱۳ سانتیمتر