قیچی میکرو جاکوبسن(JACOBSON)

قیچی میکرو جاکوبسن(JACOBSON)، مستقیم و زاویه دار، سایز 18 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی میکرو جاکوبسن(JACOBSON)، مستقیم و زاویه دار، سایز ۱۸ سانتیمتر