قیچی ناخن

قیچی ناخن، مستقیم و کرو، سایز 9/5 سانتیمتر،10 سانتیمترف 10/5 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی ناخن، مستقیم و کرو، سایز ۹/۵ سانتیمتر،۱۰ سانتیمترف ۱۰/۵ سانتیمتر