قیچی نوروسرجری STRULLY نوک تیز

قیچی نوروسرجری STRULLY، سایز 20 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی نوروسرجری STRULLY، سایز ۲۰ سانتیمتر