قیچی وسکولار تشریح تورک(THOREK)

قیچی وسکولار تشریح تورک(THOREK)، سایز 18/5 و 25/5 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی وسکولار تشریح تورک(THOREK)، سایز ۱۸/۵ و ۲۵/۵ سانتیمتر