ماسک - مرکز تجهیزات پزشکی ایران

جهت جلوگیری از ورود ذزات و غبار به ریه (قابل شستشو)

سایز بندی

S | L