پنس بیوپسی سرویکس (SHUMACHER)

بیوپسی سرویکس (SHUMACHER)، سایز 230 میلیمتر

تماس بگیرید

بیوپسی سرویکس (SHUMACHER)، سایز ۲۳۰ میلیمتر