چاقو والب(WALB)

چاقو والب(WALB)، سایز لبه برنده 110،135،165 میلیمتر

تماس بگیرید

چاقو والب(WALB)، سایز لبه برنده ۱۱۰،۱۳۵،۱۶۵ میلیمتر