تروکار نلسون برای آب اضافه بدن و سوراخهای شکمی(NELSON)

تروکار نلسون برای آب اضافه بدن و سوراخهای شکمی(NELSON)، سایز 21 سانتیمتر

تماس بگیرید

تروکار نلسون برای آب اضافه بدن و سوراخهای شکمی(NELSON)، سایز ۲۱ سانتیمتر