قیچی تشریح میو-نوبل(MAYO-NOBLE)

قیچی تشریح میو-نوبل(MAYO-NOBLE)، مستقیم و کرو، سایز 16/5 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی تشریح میو-نوبل(MAYO-NOBLE)، مستقیم و کرو، سایز ۱۶/۵ سانتیمتر