قیچی تشریح و تاندون استیونس ۱۰ سانتیمتر(STEVENS)

قیچی تشریح و تاندون استیونس(STEVENS)، مستقیم و کرو، با رینگ بزرگ، سایز 10 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی تشریح و تاندون استیونس(STEVENS)، مستقیم و کرو، با رینگ بزرگ، سایز ۱۰ سانتیمتر