قیچی جراحی ریشتر (RICHTER)

قیچی جراحی ریشتر (RICHTER)، سایز 14 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی جراحی ریشتر (RICHTER)، سایز ۱۴ سانتیمتر