قیچی ظریف جراحی سیلی(SEALY)

قیچی ظریف جراحی سیلی(SEALY)، سایز 11 و 10/5 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی ظریف جراحی سیلی(SEALY)، سایز ۱۱ و ۱۰/۵ سانتیمتر