قیچی لثه با لبه تنگستن کارباید گلدمن-فاکس(GOLDMANN-FOX)

قیچی لثه با لبه تنگستن کارباید گلدمن-فاکس(GOLDMANN-FOX)، مستقیم و کرو، سایز 13 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی لثه با لبه تنگستن کارباید گلدمن-فاکس(GOLDMANN-FOX)، مستقیم و کرو، سایز ۱۳ سانتیمتر