قیچی وسکولار دی باکی(DE BAKEY)

قیچی وسکولار دی باکی(DE BAKEY)، سایز 16 سانتیمتر

تماس بگیرید

قیچی وسکولار دی باکی(DE BAKEY)، سایز ۱۶ سانتیمتر